• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Czasopismo naukowo-techniczne Postępy w Inżynierii Mechanicznej jest czasopismem Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Jest ono spadkobiercą wydawanych w latach 1971 - 1998 w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy następnie Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym Zeszytów Naukowych z serii MECHANIKA. W obecnej formule czasopismo jest wydawane od roku 2013.

Ideą powstania czasopisma było utworzenie na Wydziale platformy na której mogą prezentować wyniki swoich badań przede wszystkim młodzi pracownicy naukowi i doktoranci Wydziału Inżynierii Mechanicznej, zarówno przed jak i po otwarciu przewodu doktorskiego. Artykuły publikowane w Postępach Inżynierii Mechanicznej prezentują również wyniki prac naukowo-badawczych, doświadczalnych i wdrożeniowych pozostałej kadry naukowców Wydziału Inżynierii Mechanicznej, w tym również wyniki badań finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które obejmują badania własne, statutowe, projekty indywidualne, zespołowe i celowe oraz w zakładach przemysłowych regionu kujawsko-pomorskiego.

Tematyka badań uprawiana przez zespoły badawcze Wydziału Inżynierii Mechanicznej znajduje odzwierciedlenie w tematyce publikowanych artykułów. Jest ona związana z trzema podstawowymi etapami „życia” każdego wytworu tj.: konstruowania, wytwarzania oraz eksploatacji. Dla każdego z wymienionych etapów charakterystyczne są odpowiednie badania teoretyczne i eksperymentalne.

Kolegium Redakcyjne czasopisma przywiązuje dużą wagę do wyboru recenzentów ich kompetencji i bezstronności. Z tego względu nawiązuje coraz szerszą współpracę z wyższymi uczelniami kraju poprzez powoływanie na recenzentów najlepszych ekspertów krajowych a jeśli to możliwe zagranicznych.

W drugim numerze każdego roku zamierzamy przekazywać naszym czytelnikom informacje o konferencjach naukowych organizowanych w roku następnym przez jednostki Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz Stowarzyszenia i organizacje działające na Wydziale.

Od początku istnienia czasopisma każdy artykuł publikowany w języku polskim posiada tłumaczony na język angielski tytuł artykułu, streszczenie, słowa kluczowe, opisy rysunków i tablic, co niewątpliwie ułatwia propagowanie badań prowadzonych na Wydziale. Kolegium Redakcyjne dąży do tego aby, na łamach prezentować wyniki najnowszych badań oraz kierunki rozwoju inżynierii mechanicznej również w języku angielskim ze znacznie poszerzonym streszczeniem artykułu w języku polskim.

Kolegium redakcyjne jest otwarte na prezentację na łamach czasopisma najnowszej aparatury badawczej dedykowanej np. dla zespołów badawczych Wydziałów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

Autorzy opublikowanych artykułów uzyskują 3 punkty
zgodnie z wykazem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(w 2015 r.)

 ZESPÓŁ REDAKCYJNY

RADA PROGRAMOWA

LISTA RECENZENTÓW

PROCEDURA RECENZOWANIA

ARTYKUŁY

DO POBRANIA

 

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image