• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Bieżąca – już trzecia edycja projektu pn. Voucher Badawczy jest realizowana przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji w partnerstwie z "Pracodawcami Pomorza i Kujaw" Związkiem Pracodawców, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddziałem w Bydgoszczy.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku wsparcia powiązań nauki i biznesu oraz potencjału badań jednostek i przedsiębiorstw dla rozwoju technologii. Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost poziomu współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych. Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP na zakup usług badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych. Planowane jest udzielenie wsparcia dla minimum 300 przedsięwzięć. Projekt swoim zasięgiem obejmie całe województwo kujawsko-pomorskie – więcej informacji na http://kpai.pl/.

Całkowita wartość projektu wynosi blisko 31 mln PLN. Wkład funduszy strukturalnych stanowi 85% wartości projektu.

 

Projekt „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” uruchomiony w 2017 roku, oparty na środkach finansowych przekazanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, daje możliwość w następnej edycji wsparcia innowacyjności małej lub średniej firmy kwotą do 80 tys. zł. netto. Przy wkładzie własnym 20% daje to możliwość zlecenia przez firmę-beneficjenta usługi badawczej dla uczelni o wartości max 123 tyś zł brutto.

W pierwszej turze we wrześniu 2017 roku, Kujawsko – Pomorska Agencja Innowacji przygotowująca i realizująca projekt rozdysponowała ok. 3 mln zł. Zgłosiło się wtedy 83 przedsiębiorców, a po ocenie formalnej i merytorycznej podpisano umowy z 43 podmiotami. I one już – wraz z uczelniami w tym UTP w Bydgoszczy i instytutami naukowymi – nad swoimi pomysłami już pracują. Celem jest komercjalizacja – nie „sztuka dla sztuki”, ale wdrożenie projektów do produkcji, w efekcie wzrost konkurencyjności, podniesienie rentowności firm i nowe miejsca pracy.

W drugiej turze w Kujawsko – Pomorskiej Agencji Innowacji 131 przedsiębiorców złożyło drogą elektroniczną 209 wniosków o Voucher Badawczy (do rozdysponowania jest 24 mln)
Liczba jest dowodem dużego zainteresowania mikro (te firmy złożyły 155 wniosków), małych (te złożyły 40 wniosków) i średnich (te 14 wniosków) firm dofinansowaniem badań nad ich projektami.

Powoli, ale rośnie więc liczba zainteresowanych firm uzyskaniem wsparcia na zakup prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych. Co ważne - firm wpisujących się w określone przez Zarząd Województwa inteligentne specjalizacje naszego regionu: bezpieczną żywność, zaawansowane materiały i narzędzia, zdrowie i turystykę, transport i mobilność oraz dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne. W obecnie zamykanym drugim naborze dodano jeszcze jedną, bardziej otwartą, kategorię „przedsiębiorcze odkrywanie” dla firm wytyczających w biznesie zupełnie nowe ścieżki.

Przypomnijmy że UTP w Bydgoszczy dotychczas był zdecydowanym liderem jeśli chodzi o wybór firm, które zlecały usługi badawcze w ramach projektu Voucher Badawczy w ostatnich dwóch zrealizowanych edycjach.

I edycja projektu zrealizowana w latach 2011-2013 - tzw. Program Pilotażowy w Województwie Kujawsko-Pomorskim Voucher Badawczy – obejmował blisko 200 przedsięwzięć  badawczych wspartych dotacją o wartości ponad 8 milionów PLN.

W ramach projektu „Voucher badawczy” w II edycji w latach 2013-2015 przeprowadzono łącznie 4 konkursy dla MŚP (nabory wniosków). W ramach całkowitej wartości projektu wyodrębniono środki o wartości 8 mln zł  stanowiące łączną alokację przeznaczoną na dofinansowanie przedsięwzięć badawczych wyłonionych w konkursach organizowanych dla MŚP. Przedsiębiorcy złożyli  477 wniosków o dofinansowanie  przedsięwzięć badawczych. „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców wsparciem objął 127 podmiotów  gospodarczych, które podjęły się realizacji 124 przedsięwzięć badawczych w tym 5 projektów partnerskich (voucher kooperacyjny). Aż 64%  beneficjentów stanowili mikroprzedsiębiorcy, 20% mali przedsiębiorcy, a 16% - średni  przedsiębiorcy.  Założonym oddziaływaniem projektu było pobudzenie innowacyjności w regionie kujawsko – pomorskim oraz  zwiększenie zainteresowania mikro, małych i średnich  przedsiębiorców wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań i technologii. W projekcie  dążono do  zbudowania trwałych relacji przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, często  wynikających z planów działania powiązań kooperacyjnych, w tym klastrów. 

W drugim konkursie Voucher Badawczy również ponad 60% badań było realizowanych na Wydziałach UTP w Bydgoszczy.

 

Obecnie trwa III edycja Vouchera Badawczego. Liczymy że Przedsiębiorcy znowu obdarzą zaufaniem jednostki badawcze naszej uczelni. Trwają już prace badawcze w ramach zrealizowanych naborów bądź też są podpisywane umowy o ich realizację.

Przykładem niech będzie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A., które jako regionalny prekursor i lider branży odnawialnych źródeł energii podjął starania o uzyskanie Vouchera Badawczego finansowanego przez Fundusz Badań i Wdrożeń ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia firma ta przy udziale jednostki naukowo-badawczej – Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy zbuduje i wdroży do produkcji prototyp innowacyjnej grupy pompowej dedykowanej dla kolektorów słonecznych wodnych EKOPARK S.A.

Podpisana umowa w ramach Vouchera Badawczego jest wg Prezesa Zarządu EKOPARK S.A. – Pana Wojciecha Trawińskiego dopiero początkiem szerszej. współpracy badawczej.

J.M. Rektor UTP w Bydgoszczy – prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński oraz Prezes Zarządu EKOPARK S.A. – Wojciech Trawiński

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image